Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

OBSŁUGA WIDZA

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

28.08.2019

Termin składania dokumentów:

10.09.2019

 

Wymagane wykształcenie:

Min. średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista;
 • odporność na pracę w stresie i umiejętność pracy w zespole;
 • wiedza na temat aktualnych wydarzeń w CSK;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie;
 • mile widziana znajomość innych języków obcych w stopniu, co najmniej komunikatywnym;
 • mile widziana znajomość budynku CSK.

Zakres obowiązków:

 • sprawdzanie biletów;
 • pomoc w znalezieniu i wskazanie widzom miejsca na widowni;
 • szczególna dbałość i opieka nad niepełnosprawnymi widzami;
 • udzielanie widzom niezbędnych informacji na temat wydarzeń w CSK oraz niezbędnych informacji porządkowych;
 • kierowanie widzów do najważniejszych sal, do wyjść w budynku, toalet, wyjść ewakuacyjnych, wind;
 • przyjmowanie i pilnowanie okryć w szatni od widzów.

Wymagane dokumenty:

CVzawierające - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia 
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ppoż. z uwzględnieniem specyfiki Centrum Spotkania Kultur;
 • praca głównie w weekendy i popołudniami;
 • rozliczanie według indywidualnie ustalanego grafiku według stawki godzinowej;
 • Wynagrodzenie w wysokości 15 zł brutto/godzinę (minimalny czas dyżuru to 4 roboczogodziny);
 • Ciekawa praca w trakcie wydarzeń kulturalnych (widowiska, spektakle, koncerty).

Miejsce składania dokumentów:

CV należy wysłać w formie elektronicznej na adres:  rekrutacja.obslugawidza2019@spotkaniakultur.com

W treści wiadomości należy powołać się na niniejsze ogłoszenie.

Uwagi:

CSK zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne oraz rozmowę kwalifikacyjną, planowane w okresie 02.09-13.09.2019 r. Ich terminy zostaną ustalone bezpośrednio z kandydatami.

CSK zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia na każdym etapie, jak również prawo do niezawarcia umowy z żadnym z kandydatów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZNIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku - informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. 81 441 56 70, e-mail: biuro@spotkaniakultur.com.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Artur Szczupakowski. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@spotkaniakultur.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy cywilnoprawnej, związanych z nią obowiązków m. in. podatkowych oraz roszczeń wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m. in. dotyczących roszczeń cywilnoprawnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy cywilnoprawnej, oraz realizacji celów o których w pkt 3, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, odpowiednio żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

 

Osoby do obsługi widza - umowa zlecenie

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2017-12-19

Termin składania dokumentów:

2018-01-15

Wymagane wykształcenie:

Min. średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie;
 • mile widziana znajomość innych języków obcych w stopniu, co najmniej komunikatywnym;
 • wiedza na temat aktualnych wydarzeń w CSK;
 • znajomość specyfiki i topografii budynku tj. ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenie szatni, toalet oraz innych pomieszczeń/ przestrzeni  (gwarantujemy szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  ppoż. z uwzględnieniem specyfiki Centrum Spotkania Kultur oraz pierwszej pomocy);
 • dobra kondycja fizyczna oraz odporność na pracę w stresie i umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • profesjonalizm, takt, uprzejmość, dyskrecja;
 • umiejętność doboru stroju do sytuacji i rangi wydarzenia.

Zakres obowiązków:

 • sprawdzanie biletów;
 • pomoc w znalezieniu i wskazanie widzom miejsca na widowni;
 • szczególna dbałość i opieka nad niepełnosprawnymi widzami;
 • udzielanie widzom niezbędnych informacji na temat wydarzeń w CSK oraz niezbędnych informacji porządkowych;
 • kierowanie widzów do najważniejszych sal, do wyjść w budynku, toalet, wyjść ewakuacyjnych, wind;
 • przyjmowanie  i pilnowanie okryć w szatni od widzów.

Wymagane dokumenty:

CV

CV należy opatrzeć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie zatrudnienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez CSK) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawieranej do końca 2018 r.;
 • Praca głównie w weekendy i popołudniami;
 • Rozliczanie według indywidualnie ustalanego grafiku według stawki godzinowej;
 • Wynagrodzenie w wysokości 15 zł brutto/godzinę (minimalny czas dyżuru to 4 roboczogodziny);
 • Ciekawa praca w trakcie wydarzeń kulturalnych (widowiska, spektakle, koncerty).

Miejsce składania dokumentów:

CV należy wysłać w formie elektronicznej na adres: magda.parzyszek@spotkaniakultur.com

W treści wiadomości należy powołać się na niniejsze ogłoszenie oraz określić swoją dsostępność w terminie przed- i poświątecznym (od 18.12 do 15.01.2018), celem umożliwienia ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwagi:

CSK zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani knadydaci zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne oraz rozmowę kwalifikacyjną, planowane w okresie 22.12.2017-15.01.2018 r. Ich terminy zostaną ustalone bezpośrednio z kandydatami.

CSK zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia na każdym etapie, jak również prawo do niezawarcia umowy z żadnym z kandydatów.

Więcej informacji

Specjalista ds. konserwacji i zaopatrzenia

Jednostka ogłaszająca:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2017-12-08

Termin składania dokumentów:

2017-12-18

Wymagane wykształcenie:

średnie

Wymagania związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie zawodowe min. 1 rok,

- dyspozycyjność

-  odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu

- prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 1. nadzór bieżący nad obiektem i pomieszczeniami technicznymi CSK,
 2. utrzymanie budynku CSK i parkingu podziemnego w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości,
 3. usuwanie awarii i usterek,
 4. transport mebli i wyposażenia na terenie CSK, TMiFL, parkingu podziemnego jak i poza obiektami,
 5. wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych,
 6. współpraca i nadzór nad pracami firm zewnętrznych w zakresie: napraw, remontów, modernizacji, transferu i instalacji nowych maszyn i urządzeń,
 7. prowadzenie pojazdu służbowego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 8. nadzór nad pracą firmy sprzątającej,
 9. dokumentowanie w kartach drogowych przebiegu kilometrów samochodów służbowych oraz ich codzienna, należyta obsługa,
 10. zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia obiektów,
 11. tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac serwisowych i dodatkowych,
 12. organizacja i planowanie zakupów części zamiennych oraz technicznych materiałów eksploatacyjnych,
 13. obsługa podnośnika nożycowego,
 14. nadzór nad zużyciem materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych,
 15. kontrola merytoryczna faktur/rachunków zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w CSK,
 16. przekazywanie prawidłowo opisanych faktur/rachunków do Działu Księgowego w terminie określonym w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w CSK,

Wymagane dokumenty:

1. Na etapie składania aplikacji:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 2. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na parterze (przy Alei Kultur, obok kasy biletowej i sklepu), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:

kariera@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: kariera@spotkaniakultur.com

Załączniki

 kwestionariusz osobowy kandydata

Więcej informacji

Specjalista ds. Sanitarnych, umowa na zastępstwo

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2017-12-08

Termin składania dokumentów:

2017-12-18

Wymagane wykształcenie:

Wyższe inżynierskie - lub średnie w trakcie studiów, specjalność: sieci i instalacje sanitarne, wentylacja, klimatyzacja (lub podobne).

Wymagania związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie zawodowe w pracy w branży sanitarnej w zakresie eksploatacji instalacji i sieci sanitarnych min. 2 rok,

- dobra znajomość budowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze,

- dobra znajomość programu  MS Office, w szczególności MS Excel,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

- posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnie opłaconymi składkami w Okręgowej Izbie Inżynierów i Techników Budownictwa,

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

- umiejętność sporządzania kosztorysów w zakresie branży sanitarnej,

- znajomość programów branżowych (np: AutoCAD, Norma ).

Zakres obowiązków:

- nadzór nad eksploatacją, remontami i konserwacją urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnych,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji wod – kan w CSK i parkingu podziemnym,

- nadzór nad systemem automatycznego nawadniania roślin znajdującym się w CSK,

- wykonywanie przeglądów okresowych obiektów będących w zarządzaniu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wynikających z zapisów Ustawy – Prawo Budowlane,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych w zakresie instalacyjnym w CSK i parkingu podziemnym,

- przygotowywanie dokumentacji do remontów instalacji sanitarnych i sieci, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji prac danej branży dla tematów wdrożonych do realizacji oraz współuczestniczenie w postępowaniach przetargowych wyłaniających wykonawcę robót,

- sporządzanie kalkulacji i rozliczenie mediów w branży sanitarnej,

- planowanie i realizowanie oraz rozliczanie kosztów eksploatacyjnych branży sanitarnej,

- nadzór branżowy zarówno w zakresie realizowanych inwestycji, jak i w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

- nadzorowanie, kontrolowanie robót sanitarnych,

- uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń sanitarnych,

- reprezentowania CSK jako Inwestora w przypadku inwestycji dotyczących branży sanitarnej, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę;

- sporządzanie i konsultacja opisów przedmiotów zamówienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez CSK,

- składanie wniosków, planów i harmonogramów prac remontowych zabezpieczających stan majątkowy zarządzanych obiektów w zakresie branży sanitarnej,

- udział w ustalaniu przyczyn awarii i sporządzanie protokołów szkód w obiektach zarządzanych przez CSK.

Wymagane dokumenty:

I. Na etapie składania aplikacji:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 II. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat  - umowa na zastępstwo),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na parterze (przy Alei Kultur, obok kasy biletowej i sklepu), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:

kariera@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: kariera@spotkaniakultur.com

Załączniki

 kwestionariusz osobowy kandydata

Więcej informacji

 

Inspektor ds. Sanitarnych - Umowa na Zastępstwo

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2017-08-09

Termin składania dokumentów:

2017-11-14

Wymagane wykształcenie:

- wyższe inżynierskie, specjalność: sieci i instalacje sanitarne (lub podobne).

Wymagania związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie zawodowe w pracy w branży sanitarnej w zakresie eksploatacji instalacji i sieci sanitarnych min. 2 rok,

- dobra znajomość budowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze,

- dobra znajomość programu  MS Office, w szczególności MS Excel,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

- posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnie opłaconymi składkami w Okręgowej Izbie Inżynierów i Techników Budownictwa,

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

- umiejętność sporządzania kosztorysów w zakresie branży sanitarnej,

- znajomość programów branżowych (np: AutoCAD, Norma ).

Zakres obowiązków:

- nadzór nad eksploatacją, remontami i konserwacją urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnych,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji wod – kan w CSK i parkingu podziemnym,

- nadzór nad systemem automatycznego nawadniania roślin znajdującym się w CSK,

- wykonywanie przeglądów okresowych obiektów będących w zarządzaniu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wynikających z zapisów Ustawy – Prawo Budowlane,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych w zakresie instalacyjnym w CSK i parkingu podziemnym,

- przygotowywanie dokumentacji do remontów instalacji sanitarnych i sieci, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji prac danej branży dla tematów wdrożonych do realizacji oraz współuczestniczenie w postępowaniach przetargowych wyłaniających wykonawcę robót,

- sporządzanie kalkulacji i rozliczenie mediów w branży sanitarnej,

- planowanie i realizowanie oraz rozliczanie kosztów eksploatacyjnych branży sanitarnej,

- nadzór branżowy zarówno w zakresie realizowanych inwestycji, jak i w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

- nadzorowanie, kontrolowanie robót sanitarnych,

- uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń sanitarnych,

- reprezentowania CSK jako Inwestora w przypadku inwestycji dotyczących branży sanitarnej, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę;

- sporządzanie i konsultacja opisów przedmiotów zamówienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez CSK,

- składanie wniosków, planów i harmonogramów prac remontowych zabezpieczających stan majątkowy zarządzanych obiektów w zakresie branży sanitarnej,

- udział w ustalaniu przyczyn awarii i sporządzanie protokołów szkód w obiektach zarządzanych przez CSK.

Wymagane dokumenty:

I. Na etapie składania aplikacji:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

II. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat  - umowa na zastępstwo),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na parterze (przy Alei Kultur, obok kasy biletowej i sklepu), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 14 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:

kariera@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uwagi:

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: kariera@spotkaniakultur.com

Więcej informacji

Inspektor ds. Sanitarnych – Umowa na Zastępstwo

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2017-08-09

Termin składania dokumentów:

2017-08-21

Wymagane wykształcenie:

- wyższe inżynierskie, specjalność: sieci i instalacje sanitarne (lub podobne).

Wymagania związane ze stanowiskiem:

- doświadczenie zawodowe w pracy w branży sanitarnej w zakresie eksploatacji instalacji i sieci sanitarnych min. 2 rok,

- dobra znajomość budowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze,

- dobra znajomość programu  MS Office, w szczególności MS Excel,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

- posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnie opłaconymi składkami w Okręgowej Izbie Inżynierów i Techników Budownictwa,

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

- umiejętność sporządzania kosztorysów w zakresie branży sanitarnej,

- znajomość programów branżowych (np: AutoCAD, Norma ).

Zakres obowiązków:

- nadzór nad eksploatacją, remontami i konserwacją urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnych,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- nadzór nad realizacją umowy na konserwację instalacji wod – kan w CSK i parkingu podziemnym,

- nadzór nad systemem automatycznego nawadniania roślin znajdującym się w CSK,

- wykonywanie przeglądów okresowych obiektów będących w zarządzaniu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wynikających z zapisów Ustawy – Prawo Budowlane,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych w zakresie instalacyjnym w CSK i parkingu podziemnym,

- przygotowywanie dokumentacji do remontów instalacji sanitarnych i sieci, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji prac danej branży dla tematów wdrożonych do realizacji oraz współuczestniczenie w postępowaniach przetargowych wyłaniających wykonawcę robót,

- sporządzanie kalkulacji i rozliczenie mediów w branży sanitarnej,

- planowanie i realizowanie oraz rozliczanie kosztów eksploatacyjnych branży sanitarnej,

- nadzór branżowy zarówno w zakresie realizowanych inwestycji, jak i w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

- nadzorowanie, kontrolowanie robót sanitarnych,

- uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń sanitarnych,

- reprezentowania CSK jako Inwestora w przypadku inwestycji dotyczących branży sanitarnej, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę;

- sporządzanie i konsultacja opisów przedmiotów zamówienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez CSK,

- składanie wniosków, planów i harmonogramów prac remontowych zabezpieczających stan majątkowy zarządzanych obiektów w zakresie branży sanitarnej,

- udział w ustalaniu przyczyn awarii i sporządzanie protokołów szkód w obiektach zarządzanych przez CSK.

Wymagane dokumenty:

I. Na etapie składania aplikacji:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

II. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat  - umowa na zastępstwo),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na 1 piętrze (wejście od ul. Radziszewskiego), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: jacek.kosicki@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uwagi:

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: jacek.kosicki@spotkaniakultur.com

Załączniki

 kwestionariusz osobowy kandydata

Kasjer

Kwestionariusz osobowy kandydata

Jednostka ogłaszająca:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Data ogłoszenia:

2017-06-12

Termin składania dokumentów:

2017-06-21

Wymagane wykształcenie:

- wykształcenie minimum średnie.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Umiejętności wymagane:

- dobra znajomość programu  MS Office

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,

- brak przeciwwskazań do pracy przy komputerze,

- umiejętności interpersonalne i duża kultura osobista,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- znajomość innego języka obcego,

- mile widziane osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w tym w stopniu znacznym i umiarkowanym). 

Zakres obowiązków:

- obsługa punktu sprzedaży biletów Kasa CSK (bezpośrednia, telefoniczna i on-line),

- obsługa kasy fiskalnej,

- obsługa terminala kart płatniczych,

- sporządzanie raportów kasowych oraz sprzedaży,

- prowadzenie kasy biletowej CSK zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji kasowej za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta,

- fiskalizacja każdej transakcji, wydawanie paragonów fiskalnych oraz prawidłowe wystawianie faktur lub rachunków za świadczone usługi,

- udzielanie informacji klientom o usługach, obowiązujących cenach, promocjach, ofertach oraz ogólnych zasadach funkcjonowania obiektu,

- ponoszenie odpowiedzialności materialnej za niedobory wartości pieniężnych (gotówki, przelewy, karty kredytowe, itp.) w kasie biletowej,

- dbanie o wizerunek instytucji, stosowanie strategii komunikacji, znajomość programu instytucji,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora/Kierownika Działu, związanych z wykonywaną funkcją.

Wymagane dokumenty:

I. Na etapie składania aplikacji: 

a) CV

b) list motywacyjny

c) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

II. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej:

a) kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

b) kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

c) kserokopie lub skany świadectw pracy,

d) inne dokumenty poświadczające fakty podane w CV i kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat lub część etatu),

- wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury w młodym zespole,

- miejsce pracy - budynek CSK w części dostępnej publicznie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandydat aplikuje. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub złożyć osobiście w Kancelarii na 1 piętrze (wejście od ul. Radziszewskiego), w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r(środa)Decyduje data wpływu do CSK.

Aplikacje można przesłać także w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: obslugawidza@spotkaniakultur.com

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. CSK nadesłanych ofert nie zwraca.

Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a przesłały w formie elektronicznej dokumenty wymagane na etapie składania aplikacji, są zobowiązane do ich przedstawienia w formie podpisanego oryginału bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwagi:

Na podstawie złożonych dokumentów CSK dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com

Płatny staż dla studentów kierunków humanistycznych i artystycznych

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Data ogłoszenia:

2016-11-24

Termin składania dokumentów:

2016-11-29

Wymagane wykształcenie:

Oferta skierowana jest do studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, w wieku poniżej 26 lat.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Staż daje możliwość zdobycia gruntownej wiedzy o instytucjach kultury, w szczególności Centrum Spotkania Kultur, a także poznania praktycznych aspektów pracy tych instytucji. W zakres obowiązków stażysty wchodzi obsługa widza w galerii wystaw czasowych, podczas trwającej wystawy "Doświadczyć Japonii" z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Zakres obowiązków:

Zadania stażysty będą obejmować:

- udzielanie informacji na temat prezentowanych wystaw, bieżących wydarzeń oraz działalności CSK,

- otwieranie i zamykanie galerii (przy współpracy i w porozumieniu z pracownikami ochrony),

- nadzorowanie wystaw w godzinach otwarcia galerii,

- sprawdzanie biletów wstępu,

- prowadzenie statystyk odwiedzających.

 

Wystawa czynna jest w terminie 18.11.2016 - 21.01.2017 roku, w dniach:

- wtorki, czwartki, piątki, soboty, niedziele, w godzinach 12.00-20.00;

- środy, w godzinach 10.00-18.00.

Wymagane dokumenty:

CV wraz ze zdjęciem

Warunki pracy:

Staż obejmuje 120 godzin, w terminie od 1 grudnia 2016 do 21 stycznia 2017 r.

Z tytułu czynności wykonywanych przez stażystę oferujemy wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto.

Każdy stażysta otrzyma ponadto pisemne potwierdzenie odbycia stażu w CSK.

Miejsce składania dokumentów:

CV prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: manggha@spotkaniakultur.com, do końca dnia 29 listopada 2016 roku

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY NA I MFFDN „W CHMURACH”

19 październik - 23 listopad 2016

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli chcesz ciekawie spędzić pierwsze zimowe dni grudnia, jesteś miłośnikiem dobrego kina i aktywnego spędzania wolnego czasu, chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach (i o zupełnie innych też), to odpowiednie miejsce dla Ciebie.

Jeśli masz co najmniej 16 lat, zależy Ci na tym żeby zdobywać nowe doświadczenia, posiadasz już praktykę w działalności kulturalnej i zapał, by zdobywać kolejną, znasz języki obce lub umiesz cokolwiek... zgłoś swój udział do grupy wolontariuszy 1. Międzynarodowego Festiwalu dla Najmłodszych „W chmurach”.

Między 1 - 6.12.2016 w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, odbędzie się pierwsza edycja festiwalu „W chmurach”. Już teraz rozpoczynamy rekrutację animatorów społecznych, czyli osób, na których spocznie niemała odpowiedzialność i dzięki którym wszystko zadziała jak w zegarku.

Do zadań wolontariuszy należeć będzie obsługa seansów filmowych, odbywających się w ramach festiwalu, pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń towarzyszących, a także innych formach funkcjonowania Biura Festiwalowego. Wśród chętnych wybierzemy również grupę wolontariuszy tzw. hostów (2-3 osoby), które opiekować się będą w trakcie trwania imprezy gośćmi przybyłymi na festiwal, oraz grupę wolontariuszy tzw. social media (2-3 osoby), które będą tworzyć relacje z tego co dzieje się na festiwalu do internetu. Wymagamy sporo, ale obiecujemy, że będzie to wspaniałe doświadczenie, pozwalające poznać ciekawe osobowości, a dodatkowo wziąć udział w fascynujących wydarzeniach i po prostu dobrze się bawić.

Po pierwsze dyspozycyjność: między 30 listopada, a 7 grudnia - wtedy wszyscy z was powinni móc poświęcić trochę czasu, by współtworzyć Festiwal. Każda osoba będzie pracowała 4 godzin dziennie, choć w niektórych przypadkach przewidujemy wydłużenie czasu pracy.

Po drugie, rzetelność i zaangażowanie w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków podczas Festiwalu, niezależnie od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków. Każda praca na rzecz Festiwalu „W chmurach” jest ważna i potrzebna.

Po trzecie, szczerość w informowaniu o swoich umiejętnościach i charakterze zajęć, które chcecie wykonywać. Możliwości jest sporo, ale i dla nas i dla Was ważne jest, by każdy zajmował się tym, co lubi i co potrafi robić najlepiej lub czego bardzo chciałby się nauczyć.

Ze swojej strony zapewniamy:

 1. Bezpłatną akredytację wolontariusza „W chmurach”, upoważniającą do wstępu na wszystkie wydarzenia Festiwalu, takie jak filmy czy imprezy towarzyszące.
 2. Wiele okazji do obserwowania i poznania kulis funkcjonowania imprezy filmowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 23 listopada 2016r.
Wypełnij internetowy formularz  https://goo.gl/forms/KhAXlAzvIjNI6kbj1
 

Kontakt:

Malwina Kurzak

malwina@filmowawarszawa.org